Algemene voorwaarden

Go-pala verzorgt kinderyogalessen, ouder-kind-yoga, heppiemassage en dagkampjes.

Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Go-pala betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

  1. Inschrijving

Inschrijving voor lessen en kampen gebeurt via het invullen van het digitaal inschrijvingsformulier.

Er wordt verzocht om mogelijke fysieke en/of psychische klachten te melden op het inschrijvingsformulier. Zodoende kan hier rekening mee gehouden worden. De docent kan deelnemers ook weigeren op basis van deze klachten en/of op basis van het verstoren van de groep.

  1. Betaling

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les(dag) is voldaan.  Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Betaling kan enkel gebeuren via overschrijving. U kunt het cursusgeld overmaken op rekeningnummer BE46973352042336, ten name van Go-pala o.v.v de naam van de leerkracht, van uw kind en het aanbod.

  1. Annulatie

Bij annulering vindt geen teruggave van je betaling plaats.  Bij een afwezigheid in een reeks lessen kan een broer, zus, vriendje aan die les deelnemen mits toestemming via mail.  Lessen inhalen is niet mogelijk.

Als een les, reeks lessen of kamp niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt je betaling teruggestort.

4. Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Bij ziekte of andere onvoorziene afwezigheid dien je mij minstens 2 uur voor aanvang van de les via email op de hoogte te brengen.

  1. Beeldmateriaal

Bij inschrijving kan je aanvinken of er al dan niet gemaakte foto’s van je kind mogen verschijnen voor publicatie.  Er zal altijd rekening gehouden worden met deze keuze. Zie verder ook privacybeleid. Dit beeldmateriaal kan op uitdrukkelijke vraag op elk moment verwijderd worden van verschillende media.

  1. Aansprakelijkheid

Go-pala is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Feel Happy georganiseerde activiteit.  Lichamelijke en psychische klachten dienen op voorhand kenbaar gemaakt te worden.

Go-pala stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Go-pala stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Go-pala. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Go-pala en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

  1. Indien we bij geschillen en discussies niet tot een gezamenlijke beslissing komen dan wordt dit gerechtelijk opgelost.
  2. Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.